Algemene Voorwaarden SmartBreaks
Deze Algemene Voorwaarden hebben betrekking op jouw Overeenkomst met SmartBreaks en elk
gebruik van de website van SmartBreaks dat via jouw account wordt gemaakt. SmartBreaks adviseert
je deze Algemene Voorwaarden aandachtig door te nemen zodat je weet welke rechten en
verplichtingen je hebt.
Mocht je vragen hebben over deze Algemene Voorwaarden, dan kun je contact met ons opnemen via
info@smartbreaks.nl.
Inhoudsopgave:
Artikel 1 Definities
Artikel 2 Toepasselijkheid
Artikel 3 Toegang tot de Dienst
Artikel 4 Gebruik van de Dienst
Artikel 5 Betaling
Artikel 6 De Prijs
Artikel 7 IE rechten
Artikel 8 Garanties
Artikel 9 Aansprakelijkheid
Artikel 10 Inwerkingtreding en duur
Artikel 11 Beëindiging
Artikel 12 Herroepingstermijn
Artikel 13 Privacy
Artikel 14 Klachtenregeling
Artikel 15 Geschillen
Artikel 18 Overige bepalingen
Artikel 1 Definities
In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
1.Account: de persoonlijke en afgeschermde omgeving van de gebruiker binnen de website waartoe de
gebruiker toegang heeft na het invoeren van zijn inloggegevens;
2.Algemene Voorwaarden: deze algemene voorwaarden van SmartBreaks;
3.Content: alle informatie die door SmartBreaks op de website is geplaatst, waaronder begrepen maar
niet beperkt tot de video’s, applicaties, afbeeldingen en teksten;
4.Dienst: de dienst die SmartBreaks aan de gebruiker verleent op basis van de tussen SmartBreaks en
de gebruiker gesloten overeenkomst. De dienst bestaat uit het beschikbaar maken en aanbieden van
een website, waarop SmartBreaks de Content plaatst;
5.Gebruiker: de natuurlijke persoon die via een account gebruik maakt van de dienst;
6.IE-rechten: alle rechten van intellectuele eigendom en daarmee verwante rechten, zoals
auteursrechten, merkrechten, handelsnaamrechten en databankrechten;
7.Inloggegevens: de gebruikersnaam en het wachtwoord waarmee de gebruiker toegang krijgt tot zijn
account, zoals nader omschreven in artikel 3;
8.Overeenkomst: de overeenkomst die de gebruiker met SmartBreaks heeft gesloten;
11.SmartBreaks: SmartBreaks, gevestigd te (2643KT) Pijnacker aan de Faunalaan 80, en ingeschreven
in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 64371034;
12.SmartBreaks Basis: het gratis SmartBreaks account dat toegang geeft tot slechts een deel van de
content op de website;
13.SmartBreaks Plus: het betaalde SmartBreaks account dat toegang geeft tot alle content op de
website;
14.Website: de website www.smartbreaks.nl en onderliggende pagina‘s en/of applicaties van
SmartBreaks.
Artikel 2 Toepasselijkheid
2.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op uw overeenkomst met SmartBreaks, elk
gebruik dat u van de dienst maakt en alle rechtshandelingen of rechtsverhoudingen tussen u en
SmartBreaks.
2.2 SmartBreaks is te allen tijde gerechtigd deze Algemene Voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.
De meest actuele Algemene Voorwaarden zullen op de website te vinden zijn of worden via een emailbericht onder uw aandacht gebracht. Indien u de website blijft gebruiken na wijziging of aanvulling
van deze Algemene Voorwaarden, accepteert u daarmee de gewijzigde of aangevulde Algemene
Voorwaarden onherroepelijk. Indien u niet instemt met de gewijzigde of aangevulde Algemene
Voorwaarden, is het u niet langer toegestaan om de Website te gebruiken en dient u de Overeenkomst
te beëindigen.
Artikel 3 Toegang tot de Dienst
3.1 Om gebruik te kunnen maken van de dienst, gaat u een overeenkomst aan met SmartBreaks,
door zelf een account aan te maken en de Algemene Voorwaarden te accepteren. U bepaalt zelf de
inloggegevens en kunt deze op ieder moment wijzigen op de manier zoals beschreven is op de website.
3.2 U kunt het account aanmaken, activeren en beheren op de manier zoals beschreven is op de
Website. De gebruiker is aansprakelijk voor eventueel gebruik van de dienst dat via de zijn
inloggegevens wordt gemaakt.
3.3 U dient uw inloggegevens geheim te houden. Zodra u weet of vermoedt dat uw inloggegevens in
handen zijn gekomen van onbevoegden, dient u SmartBreaks daarvan op de hoogte te stellen,
onverminderd uw eigen verplichting om direct zelf doeltreffende maatregelen te treffen, zoals het
veranderen van uw inloggegevens.
3.4 U staat er jegens SmartBreaks voor in dat de informatie die u bij het aangaan van de
overeenkomst verstrekt compleet en juist is. U bent verantwoordelijk voor de correctheid en volledigheid
van de verstrekte gegevens alsmede voor de aanpassing van de gegevens indien deze niet langer
correct zijn.
3.5 Het is niet toegestaan om:
a. andere gebruikers om hun inloggegevens te vragen of je aan te melden via andermans account;
b. je toegang te verschaffen of proberen te verschaffen tot de website op andere wijze dan door het
gebruik van je eigen inloggegevens;
c. iemand anders toegang te verschaffen tot je account.
3.6 SmartBreaks is te allen tijde gerechtigd om, zonder voorafgaande bekendmaking en zonder
daarmee schadeplichtig te worden jegens u (onderdelen van) de dienst, de website en/of de content
(tijdelijk) buiten gebruik te stellen en/of het gebruik ervan te beperken indien zulks in haar opvatting
noodzakelijk is, bijvoorbeeld in het kader van het redelijkerwijs benodigde onderhoud van de website.
3.7 SmartBreaks garandeert niet dat de website en de dienst te allen tijde en zonder onderbrekingen
of storingen toegankelijk zijn. Storingen kunnen mede, maar niet uitsluitend, optreden als gevolg van
storingen in de internetverbinding of door virussen of fouten/gebreken. SmartBreaks is jegens u op
geen enkele wijze aansprakelijk of schadeplichtig voor enige schade die voortvloeit uit of het gevolg is
van het (tijdelijk) onbeschikbaar zijn of (tussentijds) uitvallen van de dienst of de website.
3.8 In het geval van een storing zal SmartBreaks redelijkerwijs al het mogelijke doen om de dienst zo
snel mogelijk weer toegankelijk te maken.
Artikel 4 Gebruik van de Dienst
4.1 De dienst bestaat uit het beschikbaar stellen van een website. Op de website kan de gebruiker
gebruik maken van de content oftewel video’s afspelen en applicaties gebruiken om zelf didactische
lesstof toe te voegen aan video’s.
4.2 De functionaliteiten van de website en de beschikbare content zijn afhankelijk van het soort
account dat u heeft en kunnen dus per gebruiker verschillen. Zo geeft het SmartBreaks Basis account u
gratis toegang tot 10% van de content en het betaalde SmartBreaks Plus account tot alle content.
4.3 Uw gebruik van de dienst mag niet:
a. op onwaarheden gebaseerd en/of misleidend zijn;
b. virussen, trojaanse paarden, wormen, bots of andere programmatuur bevatten die een
geautomatiseerd werk kunnen beschadigen, onbruikbaar of ontoegankelijk kunnen maken, kunnen
wissen of zich kunnen toe-eigenen of die bedoeld zijn om technische beschermingsmaatregelen van de
website, de dienst en/of de computersystemen van SmartBreaks te omzeilen;
c. bestaan uit het gebruik maken van andere dan de door de website geboden tools om de website te
doorzoeken dan wel te gebruik maken van data mining, robots of andere middelen om gegevens te
verzamelen;
d. bestaan uit het gebruik van enige tools en/of oplossingen (in eigen beheer of beschikbaar gesteld
door derden), voor zover deze gericht zijn op het overnemen van enige content, dan wel om de website
op enigerlei andere wijze te spideren, scrapen, doorzoeken of op andere oneigenlijke wijze te gebruiken
en/of in te zien;
e. een commercieel karakter hebben, zonder nadrukkelijke schriftelijke voorafgaande toestemming
van SmartBreaks;
f. een onredelijk of disproportioneel beslag op de infrastructuur van de website leggen of de
functionaliteiten daarvan belemmeren;
g. naar de mening van SmartBreaks in strijd met de goede zeden of goede smaak zijn;
h. in strijd zijn met deze Algemene Voorwaarden, het privacy statement of enige geldende wet- en/of
regelgeving;
i. inbreuk maken op de rechten van SmartBreaks en/of derden, waaronder begrepen maar niet
beperkt tot IE-rechten en met betrekking tot de bescherming van privacy;
j. op enigerlei wijze anderszins onrechtmatig zijn; of
k. de belangen en goede naam van SmartBreaks kunnen schaden.
4.5 In aanvulling op de andere (rechts)middelen die SmartBreaks ten dienste staan, is SmartBreaks
te allen tijde, zonder opgave van redenen en zonder voorafgaande uitleg gerechtigd om de activiteiten
van de gebruiker in verband met de dienst (tijdelijk) te beperken, op te schorten of buiten gebruik te
stellen, accounts tijdelijk of blijvend te verwijderen, een waarschuwing te doen uitgaan, de
dienstverlening te beëindigen en te weigeren om de dienst te verlenen, in het bijzonder – maar niet
daartoe beperkt – indien:
(i) de gebruiker handelt in strijd met deze Algemene Voorwaarden;
(ii) de gebruiker handelt in strijd met de overeenkomst of de overeenkomst eindigt om welke reden
dan ook;
(iii) SmartBreaks van mening is dat handelingen van de gebruiker schade of aansprakelijkheid aan
jezelf, SmartBreaks of anderen kunnen toebrengen. SmartBreaks zal hiervoor in geen geval
aansprakelijk zijn.
Artikel 5 Betaling
5.1 Om gebruik te kunnen maken van SmartBreaks Plus, is de gebruiker een vergoeding
verschuldigd, tenzij anders is overeengekomen. De prijs voor de dienst is verschuldigd, ongeacht of de
gebruiker gedurende de abonnementsperiode gebruik heeft gemaakt van de dienst of de website. De
prijs voor de dienst is afhankelijk van de abonnementsvorm die de gebruiker afneemt, namelijk een
individueel jaarabonnement of een school jaarabonnement. Tenzij anders overeengekomen, zijn de
abonnementsvormen en bijbehorende prijzen vermeld op de website.
5.2 Betaling vindt plaats op de manier zoals omschreven op de website.
5.3 SmartBreaks behoudt zich het recht voor om betalingen via creditcard of bankrekening te
verifiëren. Indien een periodieke betaling is overeengekomen en/of niet per automatische incasso wordt
of kan worden betaald, betaalt de gebruiker binnen de termijn zoals vermeld op de factuur.
5.5 In geval van niet-tijdige betaling is SmartBreaks (behoudens de overige haar toekomende
rechten) gerechtigd – na ingebrekestelling – de toegang tot de dienst op te schorten of te beperken tot
het moment waarop de gebruiker aan al zijn (betalings)verplichtingen heeft voldaan, betaling van
buitengerechtelijke (incasso)kosten en rente daaronder begrepen. Klachten met betrekking tot facturen
en/of de dienst schorten de betalingsverplichtingen niet op.
Artikel 6 De Prijs
6.1 SmartBreaks heeft het recht om haar prijzen te wijzigen.
6.2 Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden
dienst niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven.
6.3 Aan acties of speciale aanbiedingen kunnen voor- of achteraf geen rechten worden ontleend.
6.4 De op de website genoemde prijzen zijn inclusief btw.
Artikel 7 IE-rechten
7.1 De IE-rechten met betrekking tot de dienst en de website alsmede de via de website openbaar
gemaakte content, berusten bij SmartBreaks en/of haar licentiegevers. Niets in deze Algemene
Voorwaarden is bedoeld om enige IE-rechten aan de gebruiker over te dragen.
7.2 Onder de voorwaarden zoals gesteld in deze Algemene Voorwaarden en voor de duur van de
overeenkomst, geeft SmartBreaks aan de gebruiker een beperkt, persoonlijk, herroepelijk, nietexclusief, niet sub-licentieerbaar, niet-overdraagbaar recht op toegang tot en gebruik van de dienst,
waaronder de content en de website, voor de doeleinden als beschreven in deze Algemene
Voorwaarden.
7.3 De gebruiker zal geen handelingen verrichten die inbreuk kunnen maken op de IE-rechten van
SmartBreaks, zoals het registeren van domeinnamen, merken of Google Adwords of het opvragen of
hergebruiken van substantiële delen van de website of de content althans het herhaald en systematisch
opvragen of hergebruiken van niet-substantiële delen van de website of de content zoals bedoeld in de
Databankenwet.
7.4 Alle informatie, materialen en/of documenten die de gebruiker verstrekt aan SmartBreaks in het
kader van de dienst blijft eigendom van de gebruiker. SmartBreaks verkrijgt een kosteloze, wereldwijde,
eeuwigdurende, onherroepelijke, niet-opzegbare, onbeperkte, sub-licentieerbare en overdraagbare
licentie om de informatie, materialen en/of documenten te gebruiken en te bewerken in het kader van de
dienst.
Artikel 8 Garanties
8.1 De gebruiker aanvaardt dat de dienst alleen de functionaliteiten, content en overige
eigenschappen bevat zoals hij die aantreft op het moment van gebruik (op “as is” basis). SmartBreaks
geeft geen garanties, toezeggingen en vrijwaringen ten aanzien van de kwaliteit, veiligheid,
rechtmatigheid, volledigheid, integriteit en juistheid van de content en de dienst, tenzij anders is bepaald
in deze Algemene Voorwaarden. SmartBreaks is dan ook niet verplicht om bepaalde content op
verzoek toe te voegen aan de website.
Artikel 9 Aansprakelijkheid
9.1 Smart Breaks is niet aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade voortvloeiend uit het
gebruik van de dienst. In geen geval is SmartBreaks aansprakelijk voor indirecte schade, in het
bijzonder – maar niet daartoe beperkt – indien:
(i) letsel is ontstaan tijdens het gebruik van de content en de uitvoering van daaraan gerelateerde
activiteiten.
(ii) beschadiging aan kleding en/of andere goederen is ontstaan tijdens het gebruik van de content en
de uitvoering van daaraan gerelateerde activiteiten.
(iii) gederfde winst, gemiste besparingen of verminderde goodwill
(iiii) schade door materialen of programmatuur van derden
(iiiii) schade wegens verminking, vernietiging of verlies van gegevens of documenten.
Artikel 10 Inwerkingtreding en duur
Inwerkingtreding
10.1 De overeenkomst treedt in werking op de door partijen overeengekomen ingangsdatum, of –
indien die datum niet expliciet is vastgelegd – op het moment dat SmartBreaks de gebruiker de
mogelijkheid verleent om zich voor de eerste maal toegang te verschaffen tot de dienst.
Initiële duur
10.2 Voor SmartBreaks Basis geldt dat een overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd.
Deze overeenkomst kan op elk moment worden opgezegd zonder verdere verplichtingen.
10.3 Voor SmartBreaks Plus geldt dat een overeenkomst wordt aangegaan voor bepaalde tijd. Deze
termijn is één kalenderjaar bij het individueel jaarabonnement of één kalenderjaar bij het school
jaarabonnement. De overeenkomst kan op elk moment worden opgezegd, maar deze tussentijdse
opzegging heeft geen invloed op de initiële duur van de overeenkomst en de verplichtingen van de
gebruiker onder de overeenkomst. Wanneer de gebruiker het gebruik van de dienst tussentijds staakt is
SmartBreaks niet gehouden enige vooruitbetaalde vergoeding voor het gebruik van de dienst terug te
betalen.
Omzetting naar onbepaalde tijd
10.4 Na de afgesproken bepaalde termijn zoals genoemd in artikel 9.3, wordt de overeenkomst voor
SmartBreaks Plus automatisch en stilzwijgend omgezet in een overeenkomst voor onbepaalde tijd.
Wanneer u niet wilt dat de overeenkomst wordt omgezet in een overeenkomst voor onbepaalde tijd,
kunt u de overeenkomst opzeggen via uw account of per e-mail met inachtneming van een
opzegtermijn van 14 dagen.
Artikel 11 Beëindiging
11.1 Bij beëindiging van de overeenkomst voor SmartBreaks Basis, om welke reden dan ook, vervalt
per direct het recht om de dienst te gebruiken en wordt de toegang tot de website direct ontzegd.
SmartBreaks verwijdert bij beëindiging, om welke reden dan ook, onmiddellijk het account en
SmartBreaks is niet gehouden om na beëindiging van de overeenkomst enige informatie uit de website
aan jou te verstrekken en/of te converteren.
11.2 Bij beëindiging van de overeenkomst voor SmartBreaks Plus, om welke reden dan ook, vervalt
per direct het recht om bijbehorende extra diensten te gebruiken. In dit geval wordt het account van de
gebruiker omgezet naar SmartBreaks Basis.
11.3 In geval van ontbinding van de overeenkomst voor SmartBreaks Plus, vindt geen
ongedaanmaking plaats van hetgeen SmartBreaks reeds heeft geleverd en/of heeft verricht en de daar
tegenover staande betalingsverplichting. Bedragen die SmartBreaks vóór de ontbinding heeft
gefactureerd in verband met hetgeen SmartBreaks ter uitvoering van de overeenkomst reeds naar
behoren heeft verricht of geleverd, blijven met inachtneming van het in de vorige volzin bepaalde
onverminderd verschuldigd en worden op het moment van de ontbinding direct opeisbaar.
Artikel 12 Herroepingstermijn
12.1 De consument kan de overeenkomst gedurende 14 dagen zonder opgave van redenen
ontbinden.
12.2 De in artikel 11.1 genoemde herroepingstermijn gaat in op de dag die volgt op het sluiten van
de overeenkomst.
12.3 Indien de gebruiker gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, meldt hij dit binnen de
herroepingstermijn schriftelijk aan SmartBreaks met een e-mail naar info@smartbreaks.nl
12.4 Na ontvangst van de herroeping vergoedt SmartBreaks de betaling van de gebruiker binnen 14
dagen volgend op de dag waarop de gebruiker de herroeping heeft gemeld.
Artikel 13 Privacy
13.1 De gegevens die de gebruiker verstrekt tijdens bestellingsprocessen en de gegevens die de
gebruiker verstrekt tijdens het gebruik van de dienst zullen op een veilige manier worden verwerkt en
gebruikt conform het Privacy Statement, Cookie Statement en de toepasselijke wet- en regelgeving
(AVG).
Artikel 14 Klachtenregeling
14.1 Klachten over de uitvoering van de overeenkomst dient de gebruiker duidelijke en volledig
omschreven, binnen 14 dagen na constatering van de gebreken, schriftelijk kenbaar te maken middels
een e-mail naar info@smartbreaks.nl.
14.2 Bij SmartBreaks ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf
de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt,
wordt de gebruiker binnen een termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een
indicatie wanneer de gebruiker een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
14.3 De gebruiker dient SmartBreaks in ieder geval 4 weken de tijd te geven om de klacht in
onderling overleg op te lossen. Na deze termijn ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de
geschillenregeling.
Artikel 15 Geschillen
15.1 Op de overeenkomst, deze Algemene Voorwaarden en alle geschillen die daaruit voortvloeien
en/of daarmee verband houden is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
Artikel 15 Overige bepalingen
15.1 SmartBreaks mag rechten en verplichtingen die uit de Algemene Voorwaarden en de
overeenkomst voortvloeien, overdragen aan derden en zal de u daarvan op de hoogte stellen. Het is de
gebruiker niet toegestaan de overeenkomst en/of enige van zijn rechten of verplichtingen ter zake over
te dragen, zonder de uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van SmartBreaks.
Laatst gewijzigd op 21 mei 2018.